Vitamín C – jak dokáže čarovat s naším organismem?

Foto: Unsplash

Vitamín C – jak dokáže čarovat s naším organismem?

Vitamín C – jak dokáže čarovat s naším or-ganismem?

Vitamín C je základní Vitamín, což znamená, že si ho vaše tělo nedo-káže vyrobit samo. Přesto má mnoho rolí a souvisí s působivými pří-nosy pro naše zdraví. Je rozpustný ve vodě a nachází se v mnoha druzích ovoce a zeleniny, včetně pomerančů, jahod, kiwi, paprik, bro-kolice, a špenátu. Doporučený denní příjem Vitamínu C je 75 mg pro ženy a 90 mg pro muže. I když se běžně doporučuje přijímat Vitamín C z potravin, mnoho lidí podle svých potřeb přechází na doplňky.

Zde je 7 vědecky prokázaných výhod užívání doplňku Vitamínu C

1. Může snížit riziko chronických onemocnění Vitamín C je silný antioxidant, který může posílit přirozenou obra-nyschopnost vašeho těla. Antioxidanty jsou molekuly, které posilují imunitní systém. Dělají to tak, že chrání buňky před škodlivými molekulami nazývanými volné radiká-ly. Když se volné radikály hromadí, mohou podporovat stav známý jako oxidační stres , který je spojen s mnoha chronickými nemocemi. Studie ukazují, že konzumace více Vitamínu C může zvýšit hladinu antio-xidantů v krvi až o 30 %. To pomáhá přirozené obranyschopnosti těla bojo-vat proti zánětu.

SOUHRN Vitamín C je silný antioxidant, který může zvýšit hladinu krevních antio-xidantů. To může pomoci snížit riziko chronických onemocnění, jako jsou např. srdeční choroby.

Přečtěte si také: Koupil krachující web, teď s ním chce vzdělávat celé Česko

2. Může pomoci zvládat vysoký krevní tlak Vysoký krevní tlak vás vystavuje riziku srdečních onemocnění, která jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Studie prokázaly, že Vitamín C může pomoci snížit krevní tlak jak u pacientů s vysokým krevním tlakem, tak bez něj. Studie na zvířatech zjistila, že užívání doplňku Vitamínu C pomohlo uvolnit krevní cévy, které přenášejí krev ze srdce, což pomohlo snížit hladi-nu krevního tlaku. Analýza 29 studií na lidech navíc zjistila, že užívání do-plňku Vitamínu C snížilo u zdravých dospělých v průměru systolický krevní tlak (horní hodnota) o 3,8 mmHg a diastolický krevní tlak (dolní hodnota) v průměru o 1,5 mmHg. U dospělých s vysokým krevním tlakem snižovaly doplňky stravy s vitamínem C v průměru systolický krevní tlak o 4,9 mmHg a diastolický krevní tlak o 1,7 mmHg.

I když jsou tyto výsledky slibné, není jasné, zda jsou účinky na krevní tlak dlouhodobé. Lidé s vysokým krevním tlakem by se navíc při léčbě neměli spoléhat pouze na Vitamín C.

SOUHRN Bylo zjištěno, že doplňky stravy s vitamínem C snižují krevní tlak jak u zdra-vých dospělých, tak u osob s vysokým krevním tlakem.

3. Může snížit riziko srdečních chorob Srdeční choroby jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí. Mnoho faktorů zvy-šuje riziko srdečních onemocnění, včetně vysokého krevního tlaku, vyso-kých hladin triglyceridů nebo LDL (špatného) cholesterolu a nízkých hladin HDL (dobrého) cholesterolu. Vitamín C může pomoci snížit tyto rizikové fak-tory, což může snížit riziko srdečního onemocnění.

Přečtěte si také: Jak vytvořit webové stránky pomocí Squarespace?

Například analýza 9 studií s 293 172 účastníky zjistila, že po 10 letech měli lidé, kteří užívali nejméně 700 mg Vitamínu C denně, o 25% nižší riziko sr-dečních onemocnění než ti, kteří neužívali doplňky s vitamínem C.

Je zajímavé, že další analýza 15 studií zjistila, že konzumace Vitamínu C z potravin – nikoli doplňků – byla spojena s nižším rizikem onemocnění srdce. Vědci si však nebyli jisti, zda lidé, kteří konzumovali potraviny bohaté na vitamín C, dodržovali také zdravější životní styl než lidé, kteří užívali doplň-ky stravy obsahující vitamín C. Zůstává tedy nejasné, zda rozdíly byly způ-sobeny Vitamínem C nebo jinými aspekty jejich stravy.

Další analýza zkoumala ve 13 studiích účinky užívání alespoň 500 mg vi-tamínu C denně u rizikových faktorů pro srdeční onemocnění, jako jsou hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi. Zjistila, že užívání doplňku Vitamí-nu C významně snížilo hladinu LDL (špatného) cholesterolu přibližně o 7,9 mg / dL a triglyceridů v krvi o 20,1 mg / dL.

Stručně řečeno, zdá se, že užívání nebo konzumace alespoň 500 mg vita-mínu C denně může snížit riziko srdečních onemocnění. Pokud však již konzumujete stravu bohatou na vitamín C, pak doplňky nemusí poskytovat další výhody pro srdce.

SOUHRN Doplňky Vitamínu C byly spojeny se sníženým rizikem srdečních onemoc-nění. Tyto doplňky mohou snížit rizikové faktory srdečních onemocnění, včetně vysokých hladin LDL (špatného) cholesterolu v krvi a triglyceridů v krvi.

4. Může snížit hladinu kyseliny močové v krvi a zabránit dnavým záchvatům Dna je neuvěřitelně bolestivá a zahrnuje záněty kloubů. Lidé s dnou pociťují otoky a náhlé silné záchvaty bolesti. Příznaky dny se objevují, když je v krvi příliš mnoho kyseliny močové. Kyselina močová je odpadní produkt produ-kovaný tělem. Při vysokých hladinách může odtékat a usazovat se v kloubech.

Je zajímavé, že několik studií prokázalo, že Vitamín C může pomoci snížit hladinu kyseliny močové v krvi a v důsledku toho chránit před záchvaty dny.

Například studie zahrnující 1387 mužů zjistila, že ti, kteří konzumovali nejvíce vitamínu C, měli významně nižší hladiny kyseliny močové v krvi než ti, kteří konzumovali vitamínu C nejméně. Další studie sledovala 46 994 zdravých mužů po dobu 20 let, aby zjistila, zda je příjem Vitamínu C spojen s rozvojem dny. Zjistilo se, že lidé, kteří užívali doplněk Vitamínu C, měli o 44% nižší riziko dny.

Analýza 13 studií navíc zjistila, že užívání doplňku Vitamínu C po dobu 30 dnů významně snížilo hladinu kyseliny močové v krvi ve srovnání s place-bem. I když se zdá, že existuje silná souvislost mezi příjmem vitamínu C a hladi-nami kyseliny močové, je stále zapotřebí více studií o účincích Vitamínu C na dnu.

SOUHRN Potraviny a doplňky bohaté na vitamín C byly spojeny se sníženou hladinou kyseliny močové v krvi a nižším rizikem dny.

5. Pomáhá předcházet nedostatku železa Železo je důležitá živina, která má v těle řadu funkcí. Je nezbytné pro tvor-bu červených krvinek a transport kyslíku do celého těla. Doplňky vitamínu C mohou pomoci zlepšit vstřebávání železa. Vitamín C pomáhá přeměnit že-lezo, které se špatně vstřebává, jako jsou rostlinné zdroje železa, do formy, která se vstřebává snadněji. To je obzvláště užitečné pro lidi, kteří nekon-zumují maso, protože maso je hlavním zdrojem železa.

Pouhá konzumace 100 mg vitamínu C může ve skutečnosti zlepšit vstřebávání železa až o 67 %.

Výsledkem je, že vitamín C může pomoci snížit riziko anémie u lidí náchyl-ných k nedostatku železa.

V jedné studii dostalo 65 dětí s mírnou anémií z nedostatku železa doplněk stravy s vitamínem C. Vědci zjistili, že samotný doplněk pomáhá kontrolovat jejich anémii. Pokud máte nízkou hladinu železa, může vám konzumace více potravin bohatých na Vitamín C nebo užívání doplňky s vitamínem C pomoci zvýšit jeho hladinu v krvi.

SOUHRN Vitamín C může zlepšit vstřebávání železa, které se špatně vstřebává, na-příklad železa ze zdrojů neobsahujících maso. Může také snížit riziko nedo-statku železa.

6. Posiluje imunitu Jedním z hlavních důvodů, proč lidé užívají doplňky stravy s vitamínem C, je posílení imunity, protože vitamín C je zapojen do mnoha částí imunitního systému.

Zaprvé, vitamín C pomáhá podporovat produkci bílých krvinek známých ja-ko lymfocyty a fagocyty, které pomáhají chránit tělo před infekcí. Zadruhé, Vitamín C pomáhá těmto bílým krvinkám účinněji fungovat a chrání je před poškozením potenciálně škodlivými molekulami, jako jsou volné radikály. Zatřetí, vitamín C je nezbytnou součástí obranného systému pokožky. Ak-tivně se transportuje do pokožky, kde může působit jako antioxidant a po-máhat posílit bariéry pokožky.

Studie také ukázaly, že užívání vitamínu C může zkrátit dobu hojení ran. Nízké hladiny vitamínu C byly navíc spojeny se špatnými zdravotními vý-sledky. Například lidé, kteří mají zápal plic, mívají nižší hladinu vitamínu C a bylo prokázáno, že doplňky stravy s vitamínem C zkracují dobu zotavování.

SOUHRN Vitamín C může posílit imunitu tím, že pomáhá efektivněji fungovat bílým krvinkám, posiluje obranný systém vaší pokožky a napomáhá rychlejšímu hojení ran a zotavování se.

7. Chrání vaši paměť a působí preventivně proti demenci Demence je široký termín používaný k popisu příznaků špatného myšlení a paměti. Postihuje více než 35 milionů lidí na celém světě a obvykle se vy-skytuje u starších dospělých. Studie naznačují, že oxidační stres a zánět v blízkosti mozku, a míšních nervů (obecně známých jako centrální nervový systém) mohou zvyšovat riziko demence.

Vitamín C je silný antioxidant. Nízké hladiny tohoto vitamínu byly spojeny se sníženou schopností myslet a pamatovat si.

Několik studií navíc prokázalo, že lidé s demencí mohou mít nižší hladinu vitamínu C v krvi. Kromě toho bylo prokázáno, že vysoký příjem vitamínu C z potravin nebo doplňků má ochranný účinek na myšlení a paměť.

Doplňky stravy s vitamínem C mohou pomoci proti stavům, jako je demen-ce, pokud nemáte dostatek vitamínu C ve stravě. K pochopení účinků doplňků stravy s vitamínem C na správný chod nervového systému jsou však zapotřebí další studie.

SOUHRN Nízké hladiny vitamínu C byly spojeny se zvýšeným rizikem poruch paměti a myšlení, jako je např. demence, zatímco vysoký příjem vitamínu C z po-travin a doplňků prokázal ochranný účinek.

Dosud neprokázaná tvrzení o vitamínu C

Zatímco vitamín C má mnoho vědecky prokázaných výhod, koluje o něm také mnoho neopodstatněných tvrzení podložených buď slabými důkazy, nebo vůbec žádnými důkazy. Zde je několik neprokázaných tvrzení o vitamínu C: • Zabraňuje nachlazení. I když se zdá, že Vitamín C snižuje závažnost nachlazení a dobu na zota-vení o 8 % u dospělých a o 14 % u dětí, nezabrání. • Snižuje riziko rakoviny. Několik studií spojilo užívání vitamínu C s nižším rizikem několika druhů rakoviny. Většina studií však zjistila, že vitamín C neovlivňuje riziko vzniku rakoviny. • Chrání před očními chorobami. Vitamín C byl spojen se sníženým rizikem očních onemocnění, jako je katarakta (šedý zákal) a věkem podmíněná makulární degenerace. Doplňky stravy s vitamínem C však nemají žádný účinek nebo mohou dokonce naopak způsobit škodu. • Může léčit toxicitu olova. I když se zdá, že lidé s toxicitou olova mají níz-kou hladinu vitamínu C, neexistují žádné silné důkazy ze studií.

SOUHRN Ačkoli má vitamín C mnoho prokázaných výhod, neprokázalo se, že by za-bránil běžnému nachlazení, snížil riziko rakoviny, chránil před očními cho-robami nebo léčil toxicitu olova.

Sečteno a podtrženo

Vitamín C je ve vodě rozpustný vitamín, který je nutno získávat z potravy nebo doplňků stravy. Je spojen s mnoha působivými přínosy pro zdraví, jako je zvýšení hladiny antioxidantů, snížení krevního tlaku, ochrana před záchvaty dny, zlepšení absorpce železa, posílení imunity a snížení rizika srdečních onemocnění a demence. Celkově jsou doplňky stravy s vitamínem C skvělým a jednodu-chým způsobem, jak zvýšit příjem vitamínu C, pokud se snažíte dostatek ze své stravy.

Zdroje: www.healthline.com, Unsplash

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář

Články z dalších našich webů: