Vitamín C – jak dokáže čarovat s naším organismem?

Foto: Unsplash

Vitamín C – jak dokáže čarovat s naším organismem?

Vitamín C – jak dokáže čarovat s naším or-ganismem?

Vitamín C je základní Vitamín, což znamená, že si ho vaše tělo nedo-káže vyrobit samo. Přesto má mnoho rolí a souvisí s působivými pří-nosy pro naše zdraví. Je rozpustný ve vodě a nachází se v mnoha druzích ovoce a zeleniny, včetně pomerančů, jahod, kiwi, paprik, bro-kolice, a špenátu. Doporučený denní příjem Vitamínu C je 75 mg pro ženy a 90 mg pro muže. I když se běžně doporučuje přijímat Vitamín C z potravin, mnoho lidí podle svých potřeb přechází na doplňky.

Zde je 7 vědecky prokázaných výhod užívání doplňku Vitamínu C

1. Může snížit riziko chronických onemocnění Vitamín C je silný antioxidant, který může posílit přirozenou obra-nyschopnost vašeho těla. Antioxidanty jsou molekuly, které posilují imunitní systém. Dělají to tak, že chrání buňky před škodlivými molekulami nazývanými volné radiká-ly. Když se volné radikály hromadí, mohou podporovat stav známý jako oxidační stres, který je spojen s mnoha chronickými nemocemi. Studie ukazují, že konzumace více Vitamínu C může zvýšit hladinu antio-xidantů v krvi až o 30 %. To pomáhá přirozené obranyschopnosti těla bojo-vat proti zánětu.

SOUHRN Vitamín C je silný antioxidant, který může zvýšit hladinu krevních antio-xidantů. To může pomoci snížit riziko chronických onemocnění, jako jsou např. srdeční choroby.

2. Může pomoci zvládat vysoký krevní tlak Vysoký krevní tlak vás vystavuje riziku srdečních onemocnění, která jsou celosvětově nejčastější příčinou úmrtí. Studie prokázaly, že Vitamín C může pomoci snížit krevní tlak jak u pacientů s vysokým krevním tlakem, tak bez něj. Studie na zvířatech zjistila, že užívání doplňku Vitamínu C pomohlo uvolnit krevní cévy, které přenášejí krev ze srdce, což pomohlo snížit hladi-nu krevního tlaku. Analýza 29 studií na lidech navíc zjistila, že užívání do-plňku Vitamínu C snížilo u zdravých dospělých v průměru systolický krevní tlak (horní hodnota) o 3,8 mmHg a diastolický krevní tlak (dolní hodnota) v průměru o 1,5 mmHg. U dospělých s vysokým krevním tlakem snižovaly doplňky stravy s vitamínem C v průměru systolický krevní tlak o 4,9 mmHg a diastolický krevní tlak o 1,7 mmHg.

I když jsou tyto výsledky slibné, není jasné, zda jsou účinky na krevní tlak dlouhodobé. Lidé s vysokým krevním tlakem by se navíc při léčbě neměli spoléhat pouze na Vitamín C.

SOUHRN Bylo zjištěno, že doplňky stravy s vitamínem C snižují krevní tlak jak u zdra-vých dospělých, tak u osob s vysokým krevním tlakem.

3. Může snížit riziko srdečních chorob Srdeční choroby jsou celosvětově hlavní příčinou úmrtí. Mnoho faktorů zvy-šuje riziko srdečních onemocnění, včetně vysokého krevního tlaku, vyso-kých hladin triglyceridů nebo LDL (špatného) cholesterolu a nízkých hladin HDL (dobrého) cholesterolu. Vitamín C může pomoci snížit tyto rizikové fak-tory, což může snížit riziko srdečního onemocnění.

Například analýza 9 studií s 293 172 účastníky zjistila, že po 10 letech měli lidé, kteří užívali nejméně 700 mg Vitamínu C denně, o 25% nižší riziko sr-dečních onemocnění než ti, kteří neužívali doplňky s vitamínem C.

Je zajímavé, že další analýza 15 studií zjistila, že konzumace Vitamínu C z potravin – nikoli doplňků – byla spojena s nižším rizikem onemocnění srdce. Vědci si však nebyli jisti, zda lidé, kteří konzumovali potraviny bohaté na vitamín C, dodržovali také zdravější životní styl než lidé, kteří užívali doplň-ky stravy obsahující vitamín C. Zůstává tedy nejasné, zda rozdíly byly způ-sobeny Vitamínem C nebo jinými aspekty jejich stravy.

Další analýza zkoumala ve 13 studiích účinky užívání alespoň 500 mg vi-tamínu C denně u rizikových faktorů pro srdeční onemocnění, jako jsou hladiny cholesterolu a triglyceridů v krvi. Zjistila, že užívání doplňku Vitamí-nu C významně snížilo hladinu LDL (špatného) cholesterolu přibližně o 7,9 mg / dL a triglyceridů v krvi o 20,1 mg / dL.

Stručně řečeno, zdá se, že užívání nebo konzumace alespoň 500 mg vita-mínu C denně může snížit riziko srdečních onemocnění. Pokud však již konzumujete stravu bohatou na vitamín C, pak doplňky nemusí poskytovat další výhody pro srdce.

SOUHRN Doplňky Vitamínu C byly spojeny se sníženým rizikem srdečních onemoc-nění. Tyto doplňky mohou snížit rizikové faktory srdečních onemocnění, včetně vysokých hladin LDL (špatného) cholesterolu v krvi a triglyceridů v krvi.

4. Může snížit hladinu kyseliny močové v krvi a zabránit dnavým záchvatům Dna je neuvěřitelně bolestivá a zahrnuje záněty kloubů. Lidé s dnou pociťují otoky a náhlé silné záchvaty bolesti. Příznaky dny se objevují, když je v krvi příliš mnoho kyseliny močové. Kyselina močová je odpadní produkt produ-kovaný tělem. Při vysokých hladinách může odtékat a usazovat se v kloubech.

Je zajímavé, že několik studií prokázalo, že Vitamín C může pomoci snížit hladinu kyseliny močové v krvi a v důsledku toho chránit před záchvaty dny.

Například studie zahrnující 1387 mužů zjistila, že ti, kteří konzumovali nejvíce vitamínu C, měli významně nižší hladiny kyseliny močové v krvi než ti, kteří konzumovali vitamínu C nejméně. Další studie sledovala 46 994 zdravých mužů po dobu 20 let, aby zjistila, zda je příjem Vitamínu C spojen s rozvojem dny. Zjistilo se, že lidé, kteří užívali doplněk Vitamínu C, měli o 44% nižší riziko dny.

Analýza 13 studií navíc zjistila, že užívání doplňku Vitamínu C po dobu 30 dnů významně snížilo hladinu kyseliny močové v krvi ve srovnání s place-bem. I když se zdá, že existuje silná souvislost mezi příjmem vitamínu C a hladi-nami kyseliny močové, je stále zapotřebí více studií o účincích Vitamínu C na dnu.

SOUHRN Potraviny a doplňky bohaté na vitamín C byly spojeny se sníženou hladinou kyseliny močové v krvi a nižším rizikem dny.

5. Pomáhá předcházet nedostatku železa Železo je důležitá živina, která má v těle řadu funkcí. Je nezbytné pro tvor-bu červených krvinek a transport kyslíku do celého těla. Doplňky vitamínu C mohou pomoci zlepšit vstřebávání železa. Vitamín C pomáhá přeměnit že-lezo, které se špatně vstřebává, jako jsou rostlinné zdroje železa, do formy, která se vstřebává snadněji. To je obzvláště užitečné pro lidi, kteří nekon-zumují maso, protože maso je hlavním zdrojem železa.

Pouhá konzumace 100 mg vitamínu C může ve skutečnosti zlepšit vstřebávání železa až o 67 %.

Výsledkem je, že vitamín C může pomoci snížit riziko anémie u lidí náchyl-ných k nedostatku železa.

V jedné studii dostalo 65 dětí s mírnou anémií z nedostatku železa doplněk stravy s vitamínem C. Vědci zjistili, že samotný doplněk pomáhá kontrolovat jejich anémii. Pokud máte nízkou hladinu železa, může vám konzumace více potravin bohatých na Vitamín C nebo užívání doplňky s vitamínem C pomoci zvýšit jeho hladinu v krvi.

SOUHRN Vitamín C může zlepšit vstřebávání železa, které se špatně vstřebává, na-příklad železa ze zdrojů neobsahujících maso. Může také snížit riziko nedo-statku železa.

6. Posiluje imunitu Jedním z hlavních důvodů, proč lidé užívají doplňky stravy s vitamínem C, je posílení imunity, protože vitamín C je zapojen do mnoha částí imunitního systému.

Zaprvé, vitamín C pomáhá podporovat produkci bílých krvinek známých ja-ko lymfocyty a fagocyty, které pomáhají chránit tělo před infekcí. Zadruhé, Vitamín C pomáhá těmto bílým krvinkám účinněji fungovat a chrání je před poškozením potenciálně škodlivými molekulami, jako jsou volné radikály. Zatřetí, vitamín C je nezbytnou součástí obranného systému pokožky. Ak-tivně se transportuje do pokožky, kde může působit jako antioxidant a po-máhat posílit bariéry pokožky.

Studie také ukázaly, že užívání vitamínu C může zkrátit dobu hojení ran. Nízké hladiny vitamínu C byly navíc spojeny se špatnými zdravotními vý-sledky. Například lidé, kteří mají zápal plic, mívají nižší hladinu vitamínu C a bylo prokázáno, že doplňky stravy s vitamínem C zkracují dobu zotavování.

SOUHRN Vitamín C může posílit imunitu tím, že pomáhá efektivněji fungovat bílým krvinkám, posiluje obranný systém vaší pokožky a napomáhá rychlejšímu hojení ran a zotavování se.

7. Chrání vaši paměť a působí preventivně proti demenci Demence je široký termín používaný k popisu příznaků špatného myšlení a paměti. Postihuje více než 35 milionů lidí na celém světě a obvykle se vy-skytuje u starších dospělých. Studie naznačují, že oxidační stres a zánět v blízkosti mozku, a míšních nervů (obecně známých jako centrální nervový systém) mohou zvyšovat riziko demence.

Vitamín C je silný antioxidant. Nízké hladiny tohoto vitamínu byly spojeny se sníženou schopností myslet a pamatovat si.

Několik studií navíc prokázalo, že lidé s demencí mohou mít nižší hladinu vitamínu C v krvi. Kromě toho bylo prokázáno, že vysoký příjem vitamínu C z potravin nebo doplňků má ochranný účinek na myšlení a paměť.

Doplňky stravy s vitamínem C mohou pomoci proti stavům, jako je demen-ce, pokud nemáte dostatek vitamínu C ve stravě. K pochopení účinků doplňků stravy s vitamínem C na správný chod nervového systému jsou však zapotřebí další studie.

SOUHRN Nízké hladiny vitamínu C byly spojeny se zvýšeným rizikem poruch paměti a myšlení, jako je např. demence, zatímco vysoký příjem vitamínu C z po-travin a doplňků prokázal ochranný účinek.

Dosud neprokázaná tvrzení o vitamínu C

Zatímco vitamín C má mnoho vědecky prokázaných výhod, koluje o něm také mnoho neopodstatněných tvrzení podložených buď slabými důkazy, nebo vůbec žádnými důkazy. Zde je několik neprokázaných tvrzení o vitamínu C: • Zabraňuje nachlazení. I když se zdá, že Vitamín C snižuje závažnost nachlazení a dobu na zota-vení o 8 % u dospělých a o 14 % u dětí, nezabrání. • Snižuje riziko rakoviny. Několik studií spojilo užívání vitamínu C s nižším rizikem několika druhů rakoviny. Většina studií však zjistila, že vitamín C neovlivňuje riziko vzniku rakoviny. • Chrání před očními chorobami. Vitamín C byl spojen se sníženým rizikem očních onemocnění, jako je katarakta (šedý zákal) a věkem podmíněná makulární degenerace. Doplňky stravy s vitamínem C však nemají žádný účinek nebo mohou dokonce naopak způsobit škodu. • Může léčit toxicitu olova. I když se zdá, že lidé s toxicitou olova mají níz-kou hladinu vitamínu C, neexistují žádné silné důkazy ze studií.

SOUHRN Ačkoli má vitamín C mnoho prokázaných výhod, neprokázalo se, že by za-bránil běžnému nachlazení, snížil riziko rakoviny, chránil před očními cho-robami nebo léčil toxicitu olova.

Sečteno a podtrženo

Vitamín C je ve vodě rozpustný vitamín, který je nutno získávat z potravy nebo doplňků stravy. Je spojen s mnoha působivými přínosy pro zdraví, jako je zvýšení hladiny antioxidantů, snížení krevního tlaku, ochrana před záchvaty dny, zlepšení absorpce železa, posílení imunity a snížení rizika srdečních onemocnění a demence. Celkově jsou doplňky stravy s vitamínem C skvělým a jednodu-chým způsobem, jak zvýšit příjem vitamínu C, pokud se snažíte dostatek ze své stravy.

Zdroje: www.healthline.com, Unsplash

Podobné články

0 Komentářů

Napište komentář

Články z dalších našich webů: